Kategori 1 materiale

Hva er kategori 1 materiale?

Fullstendig definisjon av kategori 1 materiale finner du i biproduktforodningen og definisjonen av SRM finner du i TSE regelverket.
En forenklet oversikt med vekt på de animalske biproduktene som mottas hos Biosirk Norge vises her:

Kategori 1 materiale:
- Dyr som er smittet eller mistenkt smittet av TSE (Transmissible spongiform encephalopathies)
- SRM (Spesifisert Risiko Materiale)
- Kadaver av drøvtyggere (storfe, sau, geit) som inneholder SRM

Kategori 2 materiale

Hva er kategori 2 materiale?

Fullstendig definisjon av kategori 2 materiale finner du i biproduktforodningen.
En forenklet oversikt med vekt på de animalske biproduktene som mottas hos Biosirk Norge vises her:

Kategori 2 materiale:
- Husdyrgjødsel og innhold fra fordøyelseskanalen (mottas ikke av Biosirk Norge)
- Kadaver av svin
- Kadaver av fjærfe og utrangerte høner
- Pelsdyrskrotter
- Animalske biprodukter som hverken er kategori 1 eller kategori 3 materiale

SRM

Hva er SRM?

SRM er forkortelse for Spesifisert RisikoMateriale.
TSE regelverket definerer hva SRM består av. Generelt består SRM av risikomateriale i forhold til TSE sykdommer (f.eks. kugalskap og scrapie). Deler av dyret som anses som spesielt risikofylt i forhold til å kunne inneholde prioner er definert som SRM. Oversikten over hva som er SRM ser slik ut:

Oversikten er sist oppdatert pr 27.05.11

Storfe uansett alder:
- mandlene
- tarmene fra tolvfingertarmen til endetarmen
- mesenteriet
I tillegg for storfe eldre enn 12 måneder:
- kraniet utenom underkjeve, men inkludert hjernen og øynene
- ryggmargen
I tillegg for storfe eldre enn 30 måneder:
- virvelsøylen unntatt halevirvelen, halsvirvlenes, brystvirvlenes og lendevirvlenes tverr- og ryggtapper, den mediale korsbeinskammens og korsbeinets vinger, herunder nerveknuten i ryggmargen

Sau og geit uansett alder:
- milt
- ileum
I tillegg for sau og geit eldre enn 12 måneder, eller som har en frambrutt blivende fortann: 
- kraniet, herunder hjernen og øynene
- ryggmargen
- mandlene

Fullstendig definisjon av TSE regelverket inkl. definsjon av SRM finner du her: FOR 2004-03-30 nr 595: Forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)

Hva skjer med SRM hos Biosirk Norge?
Biosirk Norge mottar SRM ved sine kategori 1 anlegg hvor materialet blandes med annet materiale for deretter å bli prosessert som bla innebærer at materialet steriliseres ved 133 gr C, 3,0 bar trykk i 20 min. Sluttproduktene i prosessen er kjøttbeinmel og fett. Sluttproduktene forbrennes iht. regelverket.

Kjøttbeinmelet forbrennes på sementfabrikker, mens fettet erstatter fyringsolje dels på våre egne anlegg dels for salg til eksterne kunder. Sluttbruker av produkter som inneholder kategori 1 materiale inkl. SRM må være godkjent av Mattilsynet.

 

2023 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring