Kvalitetsklasse.

Mattilsynet har registrert kjøttbeinmel som organisk gjødsel. Alle organiske gjødselsslag skal deklarere kvalitetsklasse i forhold til produktets innhold av tungmetaller. Kjøttbeinmel inneholder svært lite tungmetaller, og er derfor klassifisert i kvalitetsklasse 0 som tilsier at det ikke er bruksbegrensninger mht. til produktets innhold av tungmetaller.
Du finner flere opplysninger om kjøttbeinmel som gjødsel under forsøksresultater og kjøttbeinmel til eng- og beiteareal.
 

Anbefalt bruk av kjøttbeinmel som gjødsel.

Forsøk med kjøttbeinmel som gjødsel utført av Bioforsk og risikovurderinger utført av Mattilsynet og EUs vitenskapelige komite ligger til grunn for anbefalingene for bruk av kjøttbeinmel som gjødsel.

Kjøttbeinmel er rikt på Nitrogen (N), Fosfor (P) og Kalsium (Ca), se produktdatabladet.

Risikovurderinger:
Kjøttbeinmel som benyttes som gjødsel er utelukkende produsert av veterinærgodkjente biprodukter fra slakteri og skjærebedrifter (kategori 3 materiale). Mattilsynet og EU sin vitenskapskomitè har utført risikovurderinger for bruk av kjøttbeinmel som gjødsel hvor de har konkludert med at kjøttbeinmel trygt kan benyttes som gjødsel. Her kan du lese mer om risikovurderinger ved bruk av kjøttbeinmel som gjødsel.

Bruksbegrensninger:
Kjøttbeinmel som gjødsel må ikke brukes til eng og beiteareal dersom det brukes ublandet. Dersom kjøttbeinmelet blandes med andre gjødselrvarer kan det benyttes til eng og beiteareal, les mer om dette her:Kjøttbeinmel til eng og beiteareal.

Forsøksresultat:
Forsøksresultat som er utført av Bioforsk har vist at 80% av nitrogenet og 50% av fosforet er plantetilgjengelig første vekstsesong. Her kan du lese mer om forsøksresulteater.

Forsøksringer:
Kontakt gjerne lokale forsøksringer for råd om bruk av kjøttbeinmel som gjødsel.
Følgende forsøksringer har deltatt i forsøkene:
- Hedmark Forsøksring
- Forsøksringen Sør-Øst
- Jæren Forsøksring

Gjødslingsstrategier:
Uavhengig av gjødselslag vil jordanalyser være et nødvendig grunnlag for gjødslingsplaner.
Strategi 1) Gjødsle etter N - behovet og evt. tilleggsgjødsle med kalium avhengig av jordas kaliumtilstand, i neste sesong gjødsles det kun med nitrogen - kalium gjødsel. Dvs. at en gjødsler med kjøttbeinmel 2. hvert år.
Strategi 2) Gjødsle etter P - behovet og overgjødsle med nitrogen - kalium. Kjøttbeinmel anvendes hvert år, men i mindre mengder enn ved bruk av gjødselsstrategi 1.

Gjødselsmengder:
Erfaringer fra forsøk referert til under førsøksresultater har gitt god effekt av kjøttbeinmel som gjødsel for:
- Korn: Inntil 200 kg pr da
- Raigras: Inntil 400 kg pr da
Gjødselen spres ut om våren. Nitrogenet i kjøttbeinmelet har langtidsvirkning i jorda, forsøksresultat har vist effekt av N fra kjøttbeinmelet når dette var vårspredd også for 4.dje slått for raigras. Kjøttbeinmel anbefales ikke utspredd om høsten.

Utspredning av gjødsel:
Kjøttbeinmelet leveres i melform i storsekk a ca 1200 kg og spres best ved bruk av kalkspredningsvogner.
Trenger du hjelp til utspredning av gjødsel? Vi har avtale med flere firma som kan være behjelpelig med utstyr for utspredning av gjødsel.
Kontaktinformasjon for utspredning av gjødsel.

Økologisk landbruk:
Kjøttbeinmel kan med fordel anvendes som tilleggsgjødsel i økologisk landbruk, og er særlig godt egnet til åkervekster som har særlig stor nytte av nitrogentilskudd, ref. rapport om kjøttbeinmel som nitrogen og fosforgjødsel, se forsøksresultater. For bruk innenfor økologisk landbruk må en søke tillatelse fra Debio.
 

2022 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring