Forsøksresultater med kjøttbeinmel som gjødsel

Etter at forbudet mot bruk av kjøttbeinmel som fôr til produksjonsdyr ble innført i desember 2000 har det blitt gjennomført flere forsøk med bruk av kjøttbeinmel som gjødsel.

Bioforsk, tidligere Jordforsk har gjennomført forsøkene.
Forsøkene er samlet i rapporten "Kjøttbeinmel som nitrogen og fosforgjødsel", Jordforsk rapport nr 10/05. Rapporten omhandler resultater fra prosjektene "Virkning av kjøttbeinmel (KBM) som forforgjødsel" (ORIO prosjekt nr 0306) og "Utvikling av gjødselprodukter basert på kjøttbeinmel" (ORIO-prosjekt nr 0403), som er finansiert av ORIO og Norsk Protein AS.
Prosjektet har vært ledet av Jordforsk ved prosjektleder Trond Knapp Haraldsen, og Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Hedmark forsøksring, Forsøksringen Sør-Øst og Jæren forsøksring har vært samarbeidspartnere.

Rapporten konkluderer med følgende:
En kan regne at om lag 80 % av total N i KBM vil kunne utnyttes første vekstsesong. Fosforet i KBM har virket godt som P-gjødsel første vekstsesong og gitt betydelig ettervirkning i påfølgende sesong. KBM er særlig godt egnet som gjødsel på fosforfattig jord. Ved sammenligning av avlingsbegrensende mengder av fosfor tyder resultatene på at relativ utnyttelsesgrad av fosfor i KBM er mellom 40 og 50 % i forhold til mineralsk fosforgjødsel (Hydro P8) i første vekstsesong. Fordi KBM inneholder lite kalium, må en tilføre kalium dersom jorda ikke har store kaliumreserver. Forsøkene med tilførsel av ulike kaliumgjødseltyper viste imidlertid at det er vanskelig å oppnå kaliummangel ved å sløyfe kaliumgjødsel en sesong. Resultatene indikerte imidlertid at KBM og aske er en interessant kombinasjon.

Hele rapporten kan leses i vedlegget: Kjøttbeinmelsom nitrogenog fosforgjødsel
 

2021 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring