Kjøttbeinmel til eng- og beiteareal

Tidligere var det forbudt å bruke kjøttbeinmel til eng- og beiteareal. Dette ble endret ved forordning 181/2006 som ble gjort gjeldende våren 2007. Regelverket er nå ivaretatt gjennom "Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum" av 27.10.2007

Betingelsene for bruk av kjøttbeinmel som gjødsel til eng- og beiteareal er, iht. forordning 181/2006 som er en del av biproduktforskriften, følgende:

- Kjøttbeinmel må ikke brukes ublandet til eng- og beiteareal.
- Dersom kjøttbeinmelet blandes med andre råvarer og dermed blir en del av et produkt kan det benyttes til eng- og beiteareal under følgende betingelser:

     - Det skal i minst 2 år oppbevares protokoll over:
     - mengde kjøttbeinmel som er brukt
     - dato og sted for bruk av organisk gjødsel
     - dato for når besetningen får beite på marken eller når marken blir slått for å brukes til fôr.

Jæren Forsøksring har erfaring med bruk av kjøttbeinmel til eng- og beiteareal. Se vedlagte artikkel hentet fra Bondevennen 07-2008 som beskriver hvordan kjøttbeinmel kan blandes med husdyrgjødsel før utspredning til eng- og beiteareal.

Link til artikkel: Beinmjøl - ein viktig ressurs for landbruket.
 

2021 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring