Risikovurderinger av kjøttbeinmel som  gjødsel

Både i Norge og i EU er det gjennomført risikovurderinger for bruk av kjøttbeinmel som gjødsel. Disse ligger som bakgrunn for at kjøttbeinmel i dag ansees trygt å bruke som gjødsel.

Risikovurderinger
I Europa har nasjonale etater ansvar for risikovurderinger. I Norge er det Vitenskapskomiteen for Mattrygghet - Link - som foretar risikovurderinger. Dette organet ble oppnevnt i april 2004. Det europeiske mattrygghesorganet EFSA (European Food Safety Authority) - Link - samordner de nasjonale etaters arbeid. Det er ikke vanlig at et nasjonalt organ overprøver vurderinger som EFSA har utført

EU - EFSA
EFSA har ved flere anledninger utført risikovurderinger vedrørende bruk av kjøttbeinmel som gjødsel. Den første risikovurderingen ble gjort i 1998, deretter ble det gjort en ny risikovurdering i 2001.Rapportene finner du her. I 2004 ble temaet igjen tatt opp, da med vurderinger i forhold til spredning av kjøttbeinmel på beiteareal, se hele rapporten her: EFSA rapport kjøttbeinmel 2004, eller se oppsummering og konklusjon av risikovurderingen som ble utført i 2004 her: Oppsummering av EFSAs risikovurdering i 2004.

Konklusjonene fra EFSA sine risikovurderinger er:
- forutsetter kategori 2 eller kategori 3 materiale og sikre metoder for fjerning av SRM.
- forutsetter varmebehadling iht. biproduktforordningen: 133 gr C, 3,0 bar, 20 min.
- bruk av animalske biprodukter (ABP) ansees som sikkert også som gjødsel på beite.

Norge
Før VKM ble oppnevnt utførte Veterinærinstitutet en risikovurdering som bl.a. omhandler kjøttbeinmel som gjødsel. Rapporten finner du her: Alternative behandlingsmetoder for slakteavfall.

Det ble da konkludert med følgende:
"Risikoen for spredning av BSE og beslektede sykdommer ved bruk av norsk kjøttbenmel til gjødsel/jordforbedring på beitearealer og dyrket jord, anses som neglisjerbar med dagens smittepress. Fjerning av SRM og effektiv varmebehandling antas å ville redusere mengde smittestoff til et neglisjerbart nivå. Det er imidlertid avgjørende at man har en effektiv kontroll av disse prosessene og av sykdomssituasjonen."

Det er godt samsvar mellom de vurderingene som er gjort i Norge og i EU.

Gjeldende regelverk i Norge sier at kjøttbeinmel tillates brukt som gjødsel men med forbud mot spredning på eng- og beiteareal.

EFSA oppsummering kbmel som gjødsel mars 04
 

2021 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring