Bioolje - animalsk fett, kat 1

Biosirk Norge produserer bioolje av animalsk fett fra våre kategori 1 anlegg.

Bioolje anvendes dels som energi på våre anlegg og erstatter da fossil energi.

Bioolje selges også til produksjon av biodiesel.
 

 

 

Kjøttbeinmel til brensel

Kjøttbeinmel fra våre kategori 1 anlegg blir kun anvendt til forbrenning.

Kjøttbeinmelet anvendes som brensel på sementfabrikker.

 

Bioenergi

Kategori 3 biprodukter fra slakterier - utnyttelse som gjødsel, fôr og energi
Bioforsk har vurdert ulike behandlingsalternativer for kategori 3 biprodukter fra slakterier.

Målsetning:
Målsetningen med denne rapporten var å foreta en energi- og miljøvurdering av dagens behandling av kategori 3 biprodukter fra slakterier ved Biosirk Norge AS, opp mot en behandling av biproduktene i en biogassprosess med uttak av metan og utnyttelse av bioresten som gjødsel.
Samtidig ble spredebehov ved bruk av gjødsel basert på kjøttbeinmel sammenlignet med tilsvarende spredebehov for biorest fra en biogassprosessbehandling av slakteribiproduktene. I vurderingene inngikk ikke de økonomiske betraktningene knyttet til tilgjengelige markeder, markedspris for ulike produkter, energiformer eller anleggskostnader.

Konklusjon: 
Å utnytte mineraler og proteiner i slakteribiproduktene som fôr til pelsdyr og kjæledyr anses som gunstig vurdert opp mot avfallshierarkiet, hvor utnyttelse av avfallet rangeres etter størst mulig energiutbytte, miljøhensyn og best mulig bevaring av næringsstoffer. En stor andel av kjøttbeinmelet benyttes i dag til gjødsel. Dette er også et godt alternativ.
Energiutbyttet ved produksjon av kjøttbeinmel og fett er omlag 40 % høyere enn ved produksjon av biogass av det samme råstoffet. Energien i ferdigvarene fra Biosirk Norge blir utnyttet når animalsk fett og kjøttbeinmel anvendes til fôr. Energi i kjøttbeinmel som gjødsel blir ikke utnyttet.
Dersom energi- og proteinrike råvarer fraskilles ved slakteriene for prosessering i biogassanlegg istedenfor ved Biosirk Norge sine anlegg, vil produksjonen av animalsk fett til fôr og kjøttbeinmel som fôr bli redusert. Dermed reduseres det totale energiutbyttet av slakteribiproduktene.
Det er store utfordringer med hensyn til transport og lokalt spredeareal for den våte bioresten fra biogassprosesser, samt enkelte prosessmessige utfordringer knyttet til en slik løsning. Dette kan eventuelt utredes nærmere.

Hele rapporten kan leses her: Rapport 158 2009.pdf

 

2024 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring