Likestilling og diskriminering

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet arbeider for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet, og aktuelle områder er blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Virksomheten har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering innenfor områdene nevnt ovenfor. 

 

 

Kvinner

Menn

Antall fast ansatte

6

56

Antall deltidsansatte

1

1

Antall midlertidig ansatte

0

6

Gjennomsnittlig uker med foreldrepermisjon

Ingen perm i 2021

Ingen perm i 2021

Lønnskartlegging

Gjennomført i 2021

Kartlegging av ufrivillig deltidsarbeid

Gjennomført 2021

 

Biosirk Norge er mannsdominert arbeidsplass. Av 62 fast ansatte er det kun 6 kvinner. Alle disse er ansatt innenfor administrasjon og ledelse. Ved utlysning av stillinger innenfor produksjon og tekniske fag har det vært vanskelig å få kvinnelige søkere, og de som har søkt har ofte mangelfull kompetanse i forhold til de aktuelle stillingene.

 

Det er gjennomført en lønnskartlegging for 2021. Der ble de ansatte delt inn i 6 ulike kategorier: Ledergruppe, arbeidsledere, administrasjon, logistikk, teknisk og prosessoperatører. Innenfor flere av stillingsgruppene er det kun menn, jf. forrige avsnitt. I de gruppene der kvinner er representert er andelen slik at opplysninger knyttet til enkeltansatte vil kunne identifiseres. I hovedsak viste allikevel kartleggingen at det ikke er vesentlige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som utfører arbeid av lik verdi/i samme stillingsgruppe. 

 

Kartlegging av ufrivillig deltidsarbeid gjennomføres i medarbeidersamtaler, og er kun aktuelt for svært få ansatte. 

 

2024 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring